Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Uludağ İçecek Türk A.Ş Merkez Doğanevler Mahallesi 3. Pazar Sokak No:115 Osmangazi Bursa İnegöl Şuba: Yeniceköy Mahallesi Ova Caddesi No:2 İnegöl/Bursa Çaybaşı Şube: Çaybaşı Mahallesi 3. Ormanlar Sokak No:20 Osmangazi /Bursa (“ŞİRKET”) tarafından kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait kişisel verilerin işlenmesine dayalı usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. KVKK (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uludağ İçecek Türk A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata, bilgi , öneri vb. bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • İş başvuruları aşamasında paylaşılan cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formların doldurulması, işe alımda teslim edilen işbaşı evrakları doğrultusundan tarafınıza geri dönüş sağlanması,
 • Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim bilgilerinin alınması durumunda ,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenmesine ve aktarımı durumunda Kişisel verilerin korunumu Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler şirket tarafından alınarak kamu kurum ve kuruluşlar, şirketler arası aktarımlar yapılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanmanın Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından e-posta, telefon, internet sitemiz, sosyal medya, talep/şikayet platformları kanallarıyla ve elektronik ve/veya fiziki ortamdan üyelik / kayıt oluşturulması, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya / yarışma ve promosyon katılım taleplerinin alınması yoluyla toplanabilecektir. Bu kapsamda toplanan her türlü sözlü veya yazılı veri, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen Amaçlar kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda bahsedilen taleplerinizin olması durumunda bildiriminizi açık, anlaşılır bir şekilde ıslak imzalı dilekçe ile beraber tüketicitemsilcisi@uludagiçecek.com.tr adresinden tarafımıza ulaştırabilirsiniz.